Borgensåtagande

Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att annan person – i detta fall hyresgäst – fullgör sina förpliktelser. Den som går i borgen kallas borgensman.

Om en person väljer att gå in i ett borgensåtagande gentemot en hyresgäst innebär detta att borgensmannen går i god för hyresgästen och blir betalningsansvarig om hyresgästen inte själv klarar av att betala hyran. 

I borgensåtagandet ingår även att betala skadestånd vid vanvård, minskad bruksvärde som följd av hyresgästen åtgärder, underlåtenhet att uppfylla i hyresavtalet angivna biförpliktelser och förverkande. 

Borgensmannen är även skyldig att ersätta värden för inkassokostnader, av domstol utdömda rättegångskostnader, styrkta kostnader för hyresgästens avhysning, ränta på samtliga angivna obetalda belopp samt kostnader av mål som handläggs av kronofogdemyndigheten.